За HMA

Ръководители на агенциите по лекарствата (HMA) е мрежа на ръководителите на националните компетентни органи, чийто организации са отговорни за регулацията на  лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейското икономическо пространств.

HMA си сътрудничи с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и с Европейската комисия във връзка с дейността на Европейската мрежа за лекарствена регулация и представлява уникален модел на сътрудничество и разпределяне на дейността по отношение както на задължителни така и на доброволни регулаторни дейности.

HMA се координира и ръководи отгрупа по управление и дейността й се подпомага от няколко работни групи със специфични сфери на отговорност, както и от постоянен секретариат.

Основни дейности

HMA:

  • разглежда ключови стратегически въпроси за мрежата като информационният обмен, разработките в областта на информационните технологии и споделянето на най-добри  практики;
  • фокусира се върху развитието, координирането и съвместимостта на Европейската система за лекарствена регулация;
  • гарантира най-ефективното и рационално използване на ресурсите в мрежата. Това включва подготвяне и надзор върху изпълнението на споразумения за разпределяне на дейността;
  • координира процедурата по взаимно признаване (MRP) и децентрализираната процедура (DCP).

Агенциите членки подкрепят дейността на мрежата чрез предоставяне на професионални и научни ресурси на високо ниво във всички области на лекарствената регулация, включващи централизираната процедура,  MRP, DCP и националните процедури.

ABOUT HMA | RECENTLY PUBLISHED

DOWNLOADS